Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1 Γενικό πλαίσιο

      Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα

      Βασικές έννοιες

3.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση

      Διακυβέρνηση

      Διατομεακή συνεργασία

3.3 Πρόβλεψη δεξιοτήτων

      Συστήματα πρόβλεψης

      Ανάπτυξη δεξιοτήτων

3.4 Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

      Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής

      Χρηματοδότηση

      Διασφάλιση ποιότητας

3.5 Πρακτική άσκηση και μαθητεία

      Επίσημες οδηγίες για πρακτική άσκηση και μαθητεία

      Μαθητεία

      Πρακτική Άσκηση

      Προώθηση θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας

      Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων

      Χρηματοδότηση

      Διασφάλιση ποιότητας

3.6 Ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας

      Μέτρα για την απασχόληση των νέων

      Μέτρα ευελιξίας με έμφαση στους νέους

      Συμφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής για τους νέους

      Χρηματοδότηση υφιστάμενων σχεδίων/πρωτοβουλιών

      Διασφάλιση ποιότητας

3.7 Διασυνοριακή κινητικότητα στην απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τις επαγγελματικές ευκαιρίες

      Το πρόγραμμα EURES

      Το ελληνικό δίκτυο EURES

      Πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

3.8 Ανάπτυξη επιχειρηματικής ικανότητας

3.9 Χρηματοδότηση εκκίνησης για νέους επιχειρηματίες

      Πρόσβαση στις πληροφορίες

      Πρόσβαση στο Κεφάλαιο

3.10 Προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας

      Ειδικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

      Δίκτυα και συνεργασίες

3.11 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

      Προσεχείς πολιτικές εξελίξεις

      Συνεχείς συζητήσεις