Ερευνητικά αποτελέσματα

Σημαντικό μέρος των παραδοτέων και του κληροδοτήματος του ΕΥΥ2022 αποτελούν τα αποτελέσματα ερευνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το 2022 σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ομάδα – στόχο νέους/νέες της χώρας, 15-29 ετών. Για τη διεξαγωγή τους, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του ΕΥΥ2022 συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Πολιτικής Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα.

 

Οι έρευνες κινήθηκαν σε 4 θεματικές, σε συνάρτηση με τους άξονες Στρατηγικής της ΕΕ για την Νεολαία. Για συνοπτική παρουσίαση των ερευνών, μπορείτε να ανατρέξετε στο ηλεκτρονικό έντυπο της ΓΓ ΕΕΚΔΒΜ&Ν, στην αγγλική γλώσσα: αρχείο Youth, Europe, Democracy

 

Αναλυτικότερα, οι έρευνες παρουσιάζονται ως εξής:

  1. «Νέοι και Ευρώπη: Πως αντιλαμβάνονται οι νέοι την Ευρώπη και την ταυτότητά τους μέσα σε αυτή – Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και νέοι», με βασικό αντικείμενο την διερεύνηση της ταυτότητας των νέων, των προσδοκιών τους από την Ευρώπη και του τρόπου που συγκροτείται η εθνική και ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

 Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ: https://tinyurl.com/23tsuema

 

  1. «Αντίληψη της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο», έρευνα που στοχεύει στη μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου για την έννοια της Δημοκρατίας στη σχολική ζωή. Σκοπός της μελέτης είναι να αποτυπωθούν και να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών/τριών για το θεσμό των Μαθητικών Συμβουλίων, καθώς και άλλες μορφές συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων που καθορίζουν τη σχολική διαβίωση.

 Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ:  https://tinyurl.com/397xf9r8

 Δείτε τις προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων στα σχολεία και για την εμπέδωση της λειτουργίας της δημοκρατίας εδώ: https://tinyurl.com/5e5bfv3m

 

  1. «Καταγραφή καλών πρακτικών των Δήμων που εφαρμόζουν Ευρωπαϊκές πολιτικές για τους νέους και τις νέες που κατοικούν στην περιοχή τους», έρευνα που επιχειρεί, μέσω της χαρτογράφησης των καλών πρακτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τεκμηριώσει την εναρμόνιση με στις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη της νεολαίας.

 Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ

 

  1. «Η Ψυχική Υγεία των Εφήβων και Νέων στην μετά COVID 19 εποχή», δημοσκόπηση με στόχο να επικεντρωθεί στα συναισθήματα που οι παγκόσμιες κρίσεις (οικονομική κρίση, πανδημία, πόλεμος) προκαλούν στους νέους που ζουν στην Ελλάδα και να διερευνήσει την επιθυμία τους να ξεπεράσουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες και κατευθύνσεις για τις υπηρεσίες στήριξης ψυχικής υγείας στη χώρα.

 Δείτε εδώ την πλήρη έκθεση

 Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης σε μορφή παρουσίασης

 

 

Για περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 στην Ελλάδα, μπορείτε:

 

Facebook: Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 – eyy2022gr

Instagram: eyy2022gr