Σχετικά με το Έργο

Το Youth Wiki είναι η ευρωπαϊκή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια στον τομέα των εθνικών πολιτικών για τη νεολαία. Η πλατφόρμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τις εθνικές δομές, τις πολιτικές και τις δράσεις που υποστηρίζουν τους νέους. Καλύπτει τους δέκα κύριους τομείς δράσης που προσδιορίζονται στη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη νεολαία 2019-2027: Διακυβέρνηση Πολιτικής για τη Νεολαία, Εθελοντικές Δράσεις, Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Ένταξη, Συμμετοχή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υγεία και Ευεξία, Δημιουργικότητα και Πολιτισμός, Οι Νέοι και ο Κόσμος, Εργασία στον Τομέα της Νεολαίας. Επί του παρόντος, 34 χώρες συμμετέχουν στο Δίκτυο.

Ο κύριος στόχος του Youth Wiki είναι να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων. Αυτό το επιτυγχάνει παρέχοντας συνεκτικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πολιτικές για την υποστήριξη των νέων, με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και εύκολο στην ενημέρωση. Οι πληροφορίες παρέχονται και ενημερώνονται ετησίως από καθορισμένους εθνικούς ανταποκριτές (National Correspondents – NCs). Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (UNIWA) έχει οριστεί από το 2021 ως Εθνικός Ανταποκριτής για την Ελλάδα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο γενικός σκοπός του Youth Wiki είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη λήψη των αποφάσεών τους, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με  σύγχρονες μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες. Οι πληροφορίες είναι κυρίως ποιοτικές και επιτρέπουν την ανάλυση των μεταρρυθμίσεων και των τάσεων για τον προσανατολισμό των πολιτικών των συμμετεχουσών χωρών. Κύρια πηγή πληροφοριών αποτελούν επίσημα έγγραφα, προερχόμενα από αρχές αρμόδιες για τις πολιτικές νεολαίας σε κάθε χώρα. Οι εθνικοί ανταποκριτές χρησιμοποιούν επίσης μελέτες, έρευνες, αναλύσεις ή αξιολογήσεις που διεξάγονται απευθείας από δημόσιες αρχές ή ανατίθενται σε ερευνητικά κέντρα, εμπειρογνώμονες, ομάδες προβληματισμού (think-tanks) κ.ά.

Το Wiki Youth υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε.