Ελλάδα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Ελληνικά Πανεπιστήμια

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Ελληνική Κυβέρνηση – Υπουργεία

Η Βουλή των Εφήβων

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Διαδικτυακή Πύλη για άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

International Student Identity Card (ISIC card)

Εθνικό Τυπογραφείο

Πρεσβείες – Προξενεία Ξένων Χωρών στην Ελλάδα