Εργασία και Νεολαία

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ

10.1 Γενικό Πλαίσιο

         Ιστορική και Πολιτιστική Ανάπτυξη

         Εθνικός Ορισμός και Κατανόηση της Κοινωνικομορφωτικής δραστηριότητας για τους νέους

10.2 Διοίκηση και Διακυβέρνηση

         Διακυβέρνηση

         Διατομεακή Συνεργασία

10.3 Υποστήριξη του Youth Work από Ανώτατους Φορείς

         Νομικό Πλαίσιο Πολιτικής

         Χρηματοδότηση

         Συνεργασία

10.4 Ποιότητα και καινοτομία στο Youth Work

         Διασφάλιση Ποιότητας

         Έρευνα και Επιχειρηματολογία που υποστηρίζουν το Youth Work

         Συμμετοχική Youth Work. 9

         Έξυπνη Youth Work: Youth Work στον Ψηφιακό Κόσμο

10.5 Youth Workers

         Θέση στην Εθνική Νομοθεσία

         Εκπαίδευση και Αναγνώριση Ικανοτήτων

         Κινητικότητα των Youth Workers

10.6 Αναγνώριση και επικύρωση ικανοτήτων που κατακτώνται δια μέσου του Youth Work

         Υφιστάμενες Ρυθμίσεις

         Δεξιότητες

10.7 Ευαισθητοποίηση σχετικά με το Youth Work

         Πάροχοι Πληροφοριών

         Κύριες Πρωτοβουλίες

10.8 Τρέχουσες Συζητήσεις και Μεταρρυθμίσεις

         Προσεχείς Πολιτικές Εξελίξεις

         Συνεχείς Συζητήσεις