Κοινωνική Ένταξη

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

4.1 Γενικό πλαίσιο

      Οι κύριες προκλήσεις για την κοινωνική ένταξη

      Βασικές έννοιες

4.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση

      Διακυβέρνηση

      Διατομεακή συνεργασία

4.3 Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των νέων

      Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη

      Αντικείμενο και περιεχόμενο

      Υπεύθυνη αρχή

      Αναθεωρήσεις/Ενημερώσεις

4.4 Προγράμματα συμπερίληψης για νέους

      Ειδικά Προγράμματα για ευάλωτους νέους

      Χρηματοδότηση

      Διασφάλιση ποιότητας

4.5 Πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την ευαισθητοποίηση

      Διαπολιτισμική συνείδηση/συναίσθηση

      Δικαιώματα των νέων

      Βασικές πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό

4.6 Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες

      Στέγαση

      Κοινωνικές υπηρεσίες

      Φροντίδα υγείας

      Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

      Διασφάλιση ποιότητας

4.7 Προγράμματα εργασίας για νέους που προάγουν την κοινωνική ένταξη

4.8 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

      Προσεχείς πολιτικές εξελίξεις

      Συνεχείς συζητήσεις