Συμμετοχή

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

5.1 Γενικό πλαίσιο

      Βασικές έννοιες

      Θεσμοί αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας

      Εκτελεστική αρχή

      Νομοθετική εξουσία

       Δικαστική αρχή

      Τοπική κυβέρνηση

5.2 Συμμετοχή των νέων στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία

      Οι νέοι ως ψηφοφόροι

      Οι νέοι ως πολιτικοί εκπρόσωποι

5.3 Φορείς εκπροσώπησης νέων

      Βουλή των νέων

      Συμβούλια νέων ή/και συμβουλευτικά συμβούλια νέων

      Συνεδριάσεις των Συμβουλίων Νέων

      Συμβούλια

      Εκλογές

      Πρόεδρος

      Διατάξεις χρηματοδότησης και ενεργοποίησης

      Ενώσεις φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

      Σχολική μαθητική ένωση

      Δομή και σύνθεση

      Ρόλος και ευθύνες

      Χρηματοδότηση

      Άλλοι φορείς

5.4 Συμμετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικής

      Τυπικοί Μηχανισμοί Διαβούλευσης

      Φορείς

      Πληροφορίες για το εύρος της συμμετοχής των νέων

      Αποτελέσματα

      Πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας για διάλογο ή διάλογο μεταξύ δημόσιων φορέων και νέων

5.5 Εθνική στρατηγική για την αύξηση της συμμετοχής των νέων

      Ύπαρξη εθνικής στρατηγικής για την αύξηση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική και την κοινωνία των πολιτών

      Αντικείμενο και περιεχόμενο

      Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή της στρατηγικής

      Αναθεωρήσεις/Ενημερώσεις

5.6 Υποστήριξη οργανώσεων νεολαίας

      Νομικό/πολιτικό πλαίσιο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των οργανώσεων νέων

      Δημόσια οικονομική στήριξη

      Πρωτοβουλίες για την αύξηση της ποικιλομορφίας των συμμετεχόντων

5.7 «Μαθαίνω να συμμετέχω» μέσω της επίσημης, μη τυπικής και άτυπης μάθησης

      Πλαίσιο Πολιτικής

      Τυπική μάθηση

      Μη τυπική και άτυπη μάθηση

      Διασφάλιση ποιότητας/Οδηγίες ποιότητας για μη τυπική μάθηση

      Υποστήριξη εκπαιδευτικών

5.8 Αύξηση της πολιτικής ευαισθητοποίησης των νέων

      Πάροχοι πληροφοριών / συμβουλευτικές δομές

      Ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο τη νεολαία σχετικά με τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες

      Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων

      Προώθηση της διαφανούς και προσαρμοσμένης στη νεολαία δημόσιας επικοινωνίας

5.9 Ηλεκτρονική συμμετοχή

      Δείκτες Παρακολούθησης

5.10 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

      Προσεχείς πολιτικές εξελίξεις

      Τρέχουσες συζητήσεις