Εθελοντικές Δράσεις

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2.1 Γενικό πλαίσιο

      Ιστορικές Εξελίξεις

      Βασικές έννοιες

2.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση του εθελοντισμού των νέων

      Διακυβέρνηση

2.3 Εθνική στρατηγική για τον εθελοντισμό των νέων

    Ύπαρξη εθνικής στρατηγικής

      Σκοπός και περιεχόμενο

      Υπεύθυνη αρχή

      Ενημερώσεις αναθεωρήσεις

2.4 Εθελοντισμός νέων σε εθνικό επίπεδο

      Εθνικό Πρόγραμμα Εθελοντισμού Νέων

      Χρηματοδότηση

      Χαρακτηριστικά του εθελοντισμού των νέων

      Στήριξη νέων εθελοντών

      Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΠ)

      Ομάδες-στόχοι

      Προγράμματα της ΕΕ

      Άλλα προγράμματα

      Νομικό πλαίσιο που ισχύει για τους αλλοδαπούς εθελοντές

2.5 Προγράμματα διασυνοριακής κινητικότητας

2.6 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες εθελοντισμού των νέων

      Πάροχοι πληροφοριών

      Βασικές πρωτοβουλίες

2.7 Αναγνώριση δεξιοτήτων

      Πλαίσιο πολιτικής

      Υφιστάμενες ρυθμίσεις

2.8 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

      Προσεχείς πολιτικές εξελίξεις

      Συνεχείς συζητήσεις