ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

9.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση

 

Διακυβέρνηση

Ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον καθορισμό των πολιτικών που αφορούν στην νεολαία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.  

Στην Ελλάδα για θέματα νεολαίας δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.), αποτελεί ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Περιλαμβάνει 59 οργανώσεις νέων και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συμβούλια στην Ευρώπη. Τα μέλη συμμετέχουν στο Ε.ΣΥ.Ν. χωρίς αποκλεισμούς με βάση το θρήσκευμα, τη φυλή, τη διαφορετικότητα, την σεξουαλική προτίμηση, διαμορφώνοντας κατά τον τρόπο αυτό ένα ευρύτατο πεδίο διαλόγου και ανάδειξης των προβληματισμών για τα ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία της Ελλάδας. Στις μεθόδους του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα οργανώσεων και οργανισμών για θέματα που αφορούν τους νέους.

 

Διατομεακή Συνεργασία

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 30964/2022, έχει συγκροτηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας με στόχο το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση, την προώθηση και τη διαμόρφωση των προτάσεων πολιτικής που εφαρμόζονται για τη νεολαία. Η διυπουργική ομάδα εργασίας, έχει σκοπό την καταγραφή των υφιστάμενων πολιτικών κάθε Υπουργείου που αφορούν σε νέες και νέους, ηλικίας 15-29 ετών, τη διαρκή ενημέρωση της και την καταγραφή της εφαρμογής πολιτικών για την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στα σημεία που σχετίζονται με τη νεολαία της χώρας. Η διυπουργική ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνος φορέας για το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην Υπουργική απόφαση, έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο απολογισμός των δράσεων καθ’όλη τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.  

 

Πίσω στον Τομέα Νεολαία και Κόσμος