Νεολαία και Κόσμος

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

9.1 Γενικό Πλαίσιο

      Βασικές Έννοιες

      Ενδιαφέρον των νέων για παγκόσμια θέματα

9.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση

      Διακυβέρνηση

      Διατομεακή Συνεργασία

9.3 Ανταλλαγές μεταξύ νέων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής για παγκόσμια ζητήματα

      Ανταλλαγές παγκόσμιων θεμάτων με φορείς χάραξης πολιτικής σε εγχώριο επίπεδο

      U-Report Greece

      Ανταλλαγές παγκόσμιων θεμάτων με φορείς χάραξης πολιτικής σε διεθνές επίπεδο

9.4 Ευαισθητοποίηση για παγκόσμια ζητήματα

      Τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση

      Χρυσοπράσινο Φύλλο

      Συνελεύσεις Νέων

      Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

      Δίκτυο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την Αειφορία

      Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

      Νόμος 4823/2021

      Ενημερωτικές εκστρατείες με στόχο τη νεολαία για παγκόσμια θέματα

      Local Conference of the Youth

      Ελληνική Εβδομάδα Δράσης για τους 17 Στόχους

      Ελληνική Βιβλιοθήκη των Στόχων

      Πάροχοι πληροφοριών

      Βασικές Πρωτοβουλίες

9.5 Πράσινος εθελοντισμός, παραγωγή και κατανάλωση

      Πράσινος εθελοντισμός

      Πράσινη παραγωγή και κατανάλωση

9.6 Διηπειρωτική συνεργασία για τη νεολαία και την ανάπτυξη

      Διηπειρωτική συνεργασία για νέους

      Δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας

9.7 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

      Προσεχείς πολιτικές συζητήσεις

      Συνεχείς συζητήσεις