ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

9.6 Διηπειρωτική συνεργασία για τη νεολαία και την ανάπτυξη

 

Διηπειρωτική συνεργασία για νέους

Οι ανταλλαγές μεταξύ ατόμων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην εργασία για νέους υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Η Βασική Δράση 3 του Erasmus+, υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

 

Δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας

Δεν υπάρχουν κύρια προγράμματα ή δράσεις που να στοχεύουν στην ενθάρρυνση των νέων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας στη χώρα τους ή στο εξωτερικό.

Πίσω στον Τομέα Νεολαία και Κόσμος