ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ

9.7 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

 

Προσεχείς πολιτικές συζητήσεις

 

Υπουργική Απόφαση

Η υπουργική απόφαση με αριθμό 66152/ΓΔ4/2022, που αφορά στο Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» του Νηπιαγωγείου, των Α-ΣΤ Τάξεων Δημοτικού και των Α, Β και Γ Τάξεων του Γυμνασίου αναφέρει ότι «Επί των ημερών μας η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σύμφωνα με τα επίσημα κείμενα της Unece, Unesco και Unep, αποτελεί αδιαμφισβήτητη πρόταση για τη διασφάλιση της ευημερίας στη Γη μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος. Απαιτεί, επιπροσθέτως, τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών του ατόμου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση του συστήματος αξιών που έχουμε υιοθετήσει μέχρι σήμερα ως άτομα και ως κοινωνίες».

Η «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη-2030» στηρίζεται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο σκοπεύει στον αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης, ώστε να συμβάλλει συνολικά στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, δίνει έμφαση και αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της εκπαίδευσης στην επίτευξη των 17 Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σηματοδοτεί ένα νέο όραμα και μία διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση, που θα επιτρέψει στους/στις μαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν, να αντιληφθούν τη διασύνδεση των προβλημάτων, όπως η υπερκατανάλωση, η εξάντληση φυσικών πόρων, η παρακμή των πόλεων, η ανισότητα φύλων και φυλών, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εν γένει περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.ά. και τελικά να καταστούν ικανοί/ες να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας.

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεωρείται ως ιδανική απάντηση στο αίτημα της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και της κρίσης αξιών. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο όρος Αειφόρος Ανάπτυξη, αποτελεί ένα όραμα και αφορά σε τέσσερα αλληλεξαρτώμενα συστήματα:

  • Τα φυσικά συστήματα, τα οποία παρέχουν ζωτική υποστήριξη σε όλα τα έμβια ή μη έμβια όντα
  • Τα οικονομικά συστήματα, τα οποία διαμορφώνονται αλλά και διαμορφώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες και καθορίζουν τα πρότυπα εξασφάλισης πόρων στους ανθρώπους
  • Τα κοινωνικά συστήματα, τα οποία παρέχουν στους ανθρώπους τρόπους να ζουν μαζί ειρηνικά, με ισότητα και με σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Τα πολιτικά συστήματα προκειμένου να παίρνονται αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά και τα οικονομικά συστήματα χρησιμοποιούν, αξιοποιούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον

 

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, θεσμοθετείται ένα Πρόγραμμα Σπουδών, που αφορά στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια της Ελλάδας και θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Συνεχείς συζητήσεις

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις Πυλώνες. Ένας από τους συγκεκριμένους πυλώνες αφορά στην Πράσινη Μετάβαση.

Ταυτόχρονα, στον Πυλώνα της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής, αναφέρεται η αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές. Βασικός στόχος του είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας και άλλων χαρακτηριστικών.

Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με στόχο:

  • Τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και τη μείωση των ανισοτήτων των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων μέσω της προώθησης της οικονομικής ενεργοποίησης και ταυτόχρονης παροχής ευκαιριών κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και μαθητείας και της εξασφάλισης πρόσβασης σε αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στην πρώιμη παιδική ηλικία για να εξασφαλιστούν οι αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές των παιδιών και των νέων οικογενειών.
  • Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου που προωθεί την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ενισχύει τη συμπερίληψη και των δύο φύλων σε αντίστοιχες πολιτικές
  • Τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την ενίσχυση της διαφορετικότητας στην εργασία και την κοινωνική, δημόσια σφαίρα, μέσω ενός μηχανισμού καταγραφής και συστηματοποίησης των δεδομένων και ενός σύγχρονου προγράμματος αντίστοιχης εκπαίδευσης για το εργατικό δυναμικό της χώρας.

 

Πίσω στον Τομέα Νεολαία και Κόσμος