Διακυβέρνηση πολιτικής για τη νεολαία

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

1.1 Πληθυσμός-στόχος της Πολιτικής για τη νεολαία

1.2 Εθνικός νόμος για τη νεολαία

1.3 Εθνική Στρατηγική για τη νεολαία

      Σκοπός και περιεχόμενο

      Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία

      Αναθεωρήσεις/ενημερώσεις

1.4 Λήψη αποφάσεων για την πολιτική για τη νεολαία

      Κύρια θέματα

      Η εθνική υπηρεσία για τη νεολαία

      Παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικής

1.5 Διατομεακή προσέγγιση με άλλα υπουργεία

1.6 Τεκμηριωμένη Πολιτική για τη νεολαία

      Συνεργασία μεταξύ χάραξης πολιτικής και έρευνας

      Εθνικές στατιστικές και διαθέσιμη πηγή δεδομένων

      Δημοσιονομικές πιστώσεις για την υποστήριξη της έρευνας στον τομέα της νεολαίας

1.7 Χρηματοδότηση της πολιτικής για τη νεολαία

      Τι χρηματοδοτείται

      Οικονομική λογοδοσία

      Χρήση κονδυλίων της ΕΕ

1.8 Διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας

      Διεθνής συνεργασία

1.9 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις