Δημιουργικότητα και Πολιτισμός

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

8.1 Γενικό πλαίσιο

      Κύριες τάσεις στη δημιουργικότητα και την πολιτιστική συμμετοχή των νέων

      Βασικές έννοιες

8.2 Διοίκηση και Διακυβέρνηση

      Διακυβέρνηση

      Διατομεακή συνεργασία

8.3 Εθνική στρατηγική για τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό για τη νεολαία

      Ύπαρξη εθνικής στρατηγικής

      Πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο

      Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή της στρατηγικής

      Αναθεωρήσεις/ενημερώσεις

8.4 Προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής συμμετοχής

      Μείωση των εμποδίων στην πρόσβαση των νέων στον πολιτισμό

      Διάδοση πληροφοριών για πολιτιστικές ευκαιρίες

      Γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ των νέων

8.5 Ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών ικανοτήτων

      Απόκτηση πολιτιστικών και δημιουργικών ικανοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

      Εξειδικευμένη εκπαίδευση για επαγγελματίες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της νεολαίας

      Παροχή ποιοτικής πρόσβασης σε δημιουργικά περιβάλλοντα

8.6 Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω του πολιτισμού

      Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων

      Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

8.7 Καλλιεργώντας τη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών

      Νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας

      Διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό μέσω των νέων τεχνολογιών

8.8 Συνέργειες και Συνεργασίες

      Συνέργειες μεταξύ δημοσίων πολιτικών και προγραμμάτων

      Συνεργασίες μεταξύ των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, των οργανώσεων νεολαίας

      και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

8.9 Ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης μέσω του πολιτισμού

      Προώθηση της ισότητας και της συμμετοχής των νέων μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων

      Καταπολέμηση των διακρίσεων και της φτώχειας μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων

8.10 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

      Προσεχείς πολιτικές εξελίξεις

      Συνεχείς συζητήσεις