Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

6.1 Γενικό πλαίσιο

      Βασικές τάσεις στη συμμετοχή των νέων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

      Οργάνωση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης

      Βασικές έννοιες

6.2 Διοίκηση και διακυβέρνηση

      Διακυβέρνηση

      Σχολική Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια)

      Ανώτατη Εκπαίδευση (Τριτοβάθμια)

      Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση

      Διατομεακή συνεργασία

6.3 Πρόληψη πρόωρης αποχώρησης από την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΠΕΕΚ)

      Εθνική στρατηγική

      Τυπική εκπαίδευση: κύρια μέτρα πολιτικής για την Π.Ε.Ε.Κ

      Αντιμετώπιση της Π.Ε.Ε.Κ μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης και ποιοτικής εργασίας για τους νέους

      Διατομεακός συντονισμός και παρακολούθηση παρεμβάσεων της Π.Ε.Ε.Κ

6.4 Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

      Ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

      Πληροφορίες και καθοδήγηση

      Διασφάλιση ποιότητας

6.5 Διασυνοριακή μαθησιακή κινητικότητα

      Πλαίσιο πολιτικής

      Κύρια προγράμματα διασυνοριακής κινητικότητας για φοιτητές στην επίσημη εκπαίδευση

      Προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης και της εργασίας για νέους

      Διασφάλιση ποιότητας

6.6 Κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

      Εκπαιδευτική υποστήριξη

      Κοινωνική συνοχή και ίσες ευκαιρίες

6.7 Δεξιότητες για καινοτομία

      Καινοτομία στην επίσημη εκπαίδευση

      Προώθηση της καινοτομίας μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και της εργασίας για νέους

6.8 Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και ασφαλής χρήση νέων μέσων

      Εθνική στρατηγική

      Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και διαδικτυακή ασφάλεια μέσω της επίσημης εκπαίδευσης

      Προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού και της διαδικτυακής ασφάλειας μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

      Ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα νέα μέσα

      Ιστοσελίδα SaferInternet4Kids.gr

      Συμβουλευτική γραμμή Help-Line

      Ανοιχτή Γραμμή Καταγγελιών Safe-Line

6.9 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση και την ποιοτική εργασία για τους νέους

      Πάροχοι πληροφοριών / συμβουλευτικές δομές

      Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης

6.10 Τρέχουσες συζητήσεις και μεταρρυθμίσεις

       Προσεχείς πολιτικές εξελίξεις

       Συνεχείς συζητήσεις